800 888 245

Co je to pěstounská péče?

Pěstounství je forma náhradní rodinné péče o děti, jejichž rodiče se o ně neumějí, nechtějí nebo nemohou postarat. Pokud je to v zájmu dítěte, pěstouni pomáhají udržovat kontakt mezi dětmi a jejich původními rodinami (rodiči, sourozenci, prarodiči atd.).

Pěstoun se stará o svěřené dítě po dobu nezbytně nutnou, mnohdy však i několik let, či až do dospělosti dítěte. Pěstouni mohou rozhodovat o běžných věcech dítěte, poskytují dítěti domov a rodinné zázemí, ve kterém se může neomezeně rozvíjet. Za svou péči jsou pěstouni státem finančně odměňováni. Státní příspěvky také dostávají na pokrytí některých nákladů spojených s výchovou dítěte.

„Pěstounství jako forma náhradního rodičovství je samo o sobě velmi náročné. Vyžaduje značnou trpělivost i obrovskou míru porozumění, nicméně poskytuje dítěti nenahraditelné prostředí, v němž může navazovat důvěrné citové vztahy, čehož v rámci ústavní výchovy jednoduše nelze dosáhnout,“ říká dětský psycholog Radek Ptáček z 1. LF Univerzity Karlovy.

Počet dětí žijících mimo původní rodinu za 2019/2020

Zdroj: údaje poskytnuté MPSV a ÚZIS