800 888 245

Kdo jsme


Hledáme rodiče, o. p. s., se v současnosti věnuje zejména osvětě, vzdělávání a rozvoji náhradní rodinné péče, se zacílením na širokou veřejnost, ale i na samotné pěstouny a pěstounské děti.

Hlavním cílem Hledáme rodiče, o. p. s., je pomoci najít v České republice dostatek pěstounů, kteří budou schopni poskytnout péči a domov dětem, jež z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své původní rodině. Mezi další cíle patří posilovat zájem a informovanost veřejnosti o pěstounství a zvyšovat tím reputaci pěstounů ve společnosti.

Vědecké výzkumy jednoznačně prokázaly, že pro vývoj dítěte je nesmírně důležité vytvoření tzv. citové vazby a možnost vyrůstat v harmonickém prostředí rodiny. V České republice však stále žije téměř 8000 dětí v ústavní péči.

Edukačně-náborové aktivity poskytují široké veřejnosti prostřednictvím webových stránek, facebookových stránek Hledáme rodiče: Pěstouny a bezplatné linky 800 888 245 množství informací o náhradní rodinné péči a pokouší se tak vzbudit zájem u těch, kteří o pěstounské péči zatím jen nezávazně uvažují.

Ředitelka

Mgr. Marie Oktábcová

Tel.: +420 221 710 124
oktabcova@hledamerodice.cz

Hledáme rodiče, o. p. s., spolupracuje s řadou odborníků zabývajících se nejen systémem náhradní rodinné péče.Označení „Hledáme rodiče“ má ochrannou známku od Úřadu průmyslového vlastnictví.

Obecně prospěšná společnost Hledáme rodiče prošla téměř desetiletým historickým vývojem i změnou názvu. 

V roce 2013 byla založena Nadačním fondem J&T (nyní Nadace J&T) obecně prospěšná společnost Kruh rodiny. Mezi její aktivity patřilo vzdělávání zaměřené především na pomoc ohroženým dětem a osvěta v oblasti náhradní rodinné péče. Podrobnější informace o těchto aktivitách naleznete ve výročních zprávách.

Kruh rodiny, o. p. s., se společně s Nadací J&T podílely na realizaci velmi úspěšné kampaně Hledáme rodiče.

Hledáme rodiče se stalo natolik známou značkou, která má dobré jméno a dostala se do povědomí lidí, že jsme se rozhodli ji použít pro přejmenování naší obecně prospěšné společnosti v srpnu 2018. Změna z Kruhu rodiny, o. p. s., nejen svým názvem navazuje na úspěšnou kampaň Nadace J&T na podporu náhradní rodinné péče v ČR.

Zastřešující roli Nadace J&T a její provázanost s naší obecně prospěšnou společností Hledáme rodiče a iniciativou 8000důvodů, jichž je nadace zakladatelkou a iniciátorkou, představuje tato grafika.

O Nadaci J&T

Zakladatelem Hledáme rodiče, o. p. s., je Nadace J&T, která se rozvoji pěstounské péče v České republice a na Slovensku věnuje již řadu let. V rámci svých aktivit se stala jedním z hlavních aktérů iniciující novelizaci klíčového zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Vedle podpory ohroženým dětem a dětem v náhradní rodinné péči se Nadace J&T věnuje i dalším aktivitám sociálního charakteru. Každý rok podpoří nadace v České republice konkrétní žadatele i neziskové organizace. Více o oblastech pomoci Nadace J&T naleznete na webových stránkách www.nadacejt.cz.

Hledáme rodiče podporuje iniciativu 8000důvodů. 8000 dětí v ústavní péči je 8000 důvodů ke změně systému péče o ohrožené děti.