800 888 245

Nejčastější otázky

Co to je pěstounská péče na přechodnou dobu?
Jde o státem podporovanou rodinnou formu péče, která by měla být nezletilým dětem poskytována po nezbytně nutnou, poměrně krátkou dobu v domácnostech pěstounů. Děti, které náhle nemohou zůstat ve své rodině, ale jejich situace neodpovídá osvojení nebo dlouhodobé pěstounské péči, mohou být tedy umístěny do přechodných pěstounských rodin. V péči pěstounů na přechodnou dobu jsou také děti, pro které se v tu chvíli hledá dlouhodobé řešení (návrat do vlastní rodiny, adopce, dlouhodobá pěstounská péče apod.)
Co znamená zkratka ZDVOP?
Jedná se o označení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Tato zařízení jsou jedním z typů profesionální náhradní péče a poskytují pomoc a ochranu dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče, nebo v ohrožení. Tato zařízení mohou zřizovat a provozovat i nestátní organizace.
Mohu si stanovit požadavky (zdravotní stav, etnikum, pohlaví,…) na dítě, které bych chtěl/a do NRP?
Tak jako je důležité vybrat pro dítě nejvhodnější náhradní rodinu, tak i pro náhradní rodiče (zejména osvojitele a dlouhodobé pěstouny) je důležitá možnost vyjádřit svou představu o tom, jaké dítě by rádi přijali a vychovávali. Stanovení kritérií na dítě, které jste ochotni a připraveni plně přijmout a jemuž jste připraveni poskytnout rodinné zázemí, je jedním z nejdůležitějších výstupů přípravy náhradního rodiče. Proto se nebojte říci si, na co ještě stačíte, zda jste schopni pečovat o dítě se zdravotním, mentálním, psychickým handicapem či o dítě, které je jiného etnika. Můžete vyjádřit také, zda byste raději přijali dívku, či chlapce. Nemějte obavu vyjádřit své potřeby a určit si své hranice, protože tím zaručíte sobě i přijatému dítěti možnost stabilního a vstřícného rodinného prostředí bez zbytečných komplikací, které by mohly ohrožovat Váš vztah k dítěti a možnost o něj pečovat s respektem ke všem jeho specifikům.
U pěstounů na přechodnou dobu je situace trochu jiná. Během náročných příprav se tito pěstouni mohou specializovat na určitý věk či jiné specifikum dětí (např. na děti odlišného etnika, na dospívající či naopak na novorozence čekající na adopci, na děti s určitým handicapem apod.) Poté však by již měli být připraveni okamžitě přijmout v daném rámci jakékoli dítě, tedy jiná kritéria již nehrají takovou roli.
Jak dlouho trvá proces od podání žádosti po svěření dítěte do pěstounské péče?
O tom, zda je kariéra pěstouna vhodná pro konkrétní osobu, rozhoduje tým odborníků, kteří posoudí životní a bytové podmínky zájemce, jeho osobnostní rysy a motivaci k pěstounství. Proces hodnocení zájemců o pěstounství trvá několik měsíců (cca do půl roku), delší dobu může trvat fáze „čekání na dítě“. Je to z toho důvodu, že se vyhledávají nejvhodnější náhradní rodiče pro právě potřebné děti, nikoli naopak (nehledá se dítě pro pěstouny).
O délce čekání rozhoduje nejvíce Vaše představa o dítěti, které by k vám mělo přijít. Malých, zdravých dětí vhodných k umístění do dlouhodobé pěstounské péče je velmi málo. Tyto děti obvykle odcházejí do osvojitelských (=adoptivních) rodin krátce po zařazení do registru dětí, pro něž se hledá náhradní rodina. Děti čekající na umístění do pěstounské péče jsou obvykle děti starší, s vážnějším zdravotním znevýhodněním, sourozenecké skupiny, děti odlišného etnika či s různými problémy a také ty, které zůstávají po celou dobu pěstounské péče v kontaktu se svými biologickými rodinami.
Co je poručnictví?
Jestliže rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven, nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, ustanoví soud dítěti poručníka, který bude nezletilého zastupovat a spravovat jeho majetek místo jeho rodičů. Pokud o dítě zároveň osobně pečuje a vychovává jej, má nárok na pobírání stejných dávek jako pěstoun.
Jaký je vhodný věk náhradních rodičů?
Jak u osvojitelů (adoptivních rodičů), tak i u pěstounů je doporučováno, aby jejich věk přibližně odpovídal obvyklému věku rodičů. Zákon věk pěstounů konkrétně neupravuje (pochopitelně pěstoun musí být zletilý). Při rozhodování o svěření dítěte do péče pěstouna odborníci posuzují individuálně každou situaci tak, aby byl zohledněn nejlepší zájem dítěte. Zejména v dlouhodobé pěstounské péči je vhodné, aby věkový rozdíl mezi dítětem a pěstounem byl přiměřený – tedy ne příliš malý, ani příliš velký věkový rozdíl. To odpovídá přibližně věkovému rozdílu jedné generace. V pěstounské péči na přechodnou dobu je rozhodující především dostatek dovedností, zkušeností a sil pěstouna na péči o konkrétní dítě.
Mohu se stát náhradním rodičem, i když jsem svobodný/á?

Pěstounská péče dlouhodobá:
Pěstounem se může stát fyzická osoba, která bude skýtat záruky, že její výchova bude dítěti ku prospěchu. Dítě může být svěřeno jednotlivci nebo do společné výchovy manželů, případně také jen jednomu z manželů či spolu volně žijících partnerů (vždy se souhlasem toho druhého).

Pěstounská péče na přechodnou dobu:
V této formě náhradní rodinné péče se preferuje péče sezdaného páru či jednotlivce, který má již naplněny své rodičovské potřeby.

Osvojení (adopce):
Osvojiteli se mohou stát pouze manželé. Pokud zájemci o osvojení žijí ve volném svazku či jiném druhu partnerství, o osvojení může žádat pouze jeden z nich. Ten se pak stane jediným rodičem osvojeného dítěte a jeho partner k dítěti nebude mít žádná rodičovská práva.

Jak podat oficiální žádost?
Nejlepší je se zkontaktovat s pracovníkem z Orgánu sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD), který sídlí na každém obecním úřadě obce s rozšířenou působností (spádově dle Vašeho bydliště) a domluvit si s ním schůzku. Pracovník Vám poskytne veškeré informace, které budete v počátku potřebovat. Navíc bude mít i přehled o požadavcích, které se mohou v jednotlivých krajích lišit. Vysvětlí Vám celý proces od podání žádosti, přes přípravu až po přijetí dítěte a předá Vám potřebné formuláře.
Na koho se můžu obrátit?
Pokud zvažujete stát se pěstouny, ale před podáním žádosti potřebujete více informací, neváhejte se obrátit na organizace, které se náhradní rodinné péči věnují. Jejich přehled dle krajů naleznete na posledních stranách příručky „Já pěstoun“ a nebo můžete zavolat na naší bezplatnou infolinku 800 888 245.
Nenašli jste, co vás zajímalo?
Zeptejte se nás: