Kruh rodiny, o. p. s. Archivy - Hledáme rodiče
800 888 245

Kruh rodiny, o. p. s.

Realizované projekty

Hledáme rodiče

Kruh rodiny, o.p.s. (nyní Hledáme rodiče, o.p.s.) byl společně s Nadačním fondem J&T (nyní Nadací J&T) iniciátorem a nyní realizátorem kampaně Hledáme rodiče. Ta se snaží především vyhledávat vhodné adepty na náhradní rodiče, posilovat zájem a informovanost veřejnosti o pěstounství a zvyšovat tím reputaci pěstounů ve společnosti. Jako hlavní nástroje využívá webové stránky www.hledamerodice.cz s online poradnou, bezplatnou příručku, jak se stát pěstounem, a mnohými dalšími informacemi o pěstounství. Pro zájemce je provozována bezplatná informační linka o pěstounství 800 888 245. Pravidelné informace o problematice pěstounské péče jsou zveřejňovány rovněž na facebookovém profilu Hledáme rodiče: Pěstouny www.facebook.com/HledameRodicePestouny.

Pro podporu projektu Hledáme rodiče byl zřízen rovněž dobročinný internetový obchod na adrese  nakupujteslaskou.hledamerodice.cz/. Srdečně vás zveme k jeho návštěvě. Možný je i finanční příspěvek na transparentní účet: 0002124461/5800 .

Patronkou kampaně je herečka Jitka Schneiderová.

V rámci kampaně byla vytvořena síť regionálních neziskových organizací, které se věnují náhradní rodinné péči. Tyto organizace se starají o všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět, jak pěstounská péče funguje nebo jak samotný výběr pěstouna v praxi probíhá. Zájemci o pěstounství se prostřednictvím neziskových organizací mohou potkat i s pěstouny ve svém regionu.

Společně o pěstounské péči

Pro zájemce o náhradní rodičovství  byla realizována řada aktivit po celé České republice. Společně s našimi partnerskými organizacemi jsme se zúčastnili čtrnácti prorodinných akcí ve všech krajích ČR. Zvýšili jsme tak povědomí o různých formách náhradní rodinné péče, přispěli jsme i k zvýšení prestiže pěstounů a v neposlední řadě jsme se snažili podnítit zájem o náhradní rodičovství.

Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči

Projekt byl realizován za podpory z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v programové oblasti Ohrožené děti a mládež v letech 2015 – 2016. Klíčovou aktivitou byla realizace informační a osvětové kampaně zaměřené na šíření povědomí a informací o právech a povinnostech dítěte v náhradní rodinné péči. Kampaň kromě dětí v náhradní péči oslovovala pěstouny, sociální pracovníky doprovázejících organizací, psychology, pedagogy a také širokou veřejnost. 

Registrační číslo projektu: MGS/B4/2014.

Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat

Projekt Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat byl realizován za podpory z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v programové oblasti Ohrožené děti a mládež. Byl zaměřen na práva dětí v NRP a na prosazování hlasu dítěte v náhradní rodinné péči. Zabýval se problematikou, jak s dětmi správně komunikovat a jak naučit dítě v NRP, aby vědělo, že v rozhodovacím procesu má svá práva, znalo je a dokázalo nezávisle formulovat svůj názor.

Projekt byl realizován ve dvou fázích, z nichž první byla ukončena v dubnu 2016. Výstupem projektu byly dvě metodiky zaměřené na techniky zjišťování názoru dítěte a komunikace s dítětem, dále akreditované semináře pro odbornou veřejnost a sborník, který byl koncipován jako kazuistika s příklady dobré praxe s doprovodnými komentáři odborníků. Druhá fáze byla zahájena v červenci 2016 a trvala do dubna 2017 a hlavní aktivitou byly interaktivní workshopy pro děti a pěstouny zaměřené na problematiku práv dítěte v NRP, metodická příručka věnovaná svépomocným skupinám a série didaktických pomůcek a videospotů usnadňujících vzájemnou komunikaci dětí, pěstounů a odborných pracovníků o právech dítěte. Projekt zakončila tisková konference s výstavou prací dětí z pěstounských rodin a jejich pojetí vlastních práv.

Registrační číslo projektu: MGS/A11/2014.

Studijní cesta na Island

Projekt byl realizován jako studijní cesta sedmi expertů z oblasti sociální práce a práce s rodinou ve dnech 4.–8. 9. 2017. Program studijní cesty zahrnoval třídenní sérii přednášek a návštěv zařízení sloužících k práci s ohroženou rodinou/dětmi. Velmi přínosné bylo pro experty obeznámení se s nástroji a přístupy práce s ohroženou rodinou, např. systemickou terapií, kdy je rodině v ohrožení poskytována pomoc multidisciplinárního týmu. Zajímavou zkušeností bylo také poznat systém práce s rodičovskými kompetencemi, který na Islandu zahrnuje promyšlenou strategii na několika úrovních. Velmi důležitá v tomto ohledu je prevence a detekce selhávání rodičů (model spolupráce škola – psycholog – místní správa) a systém intervence (pro nejlehčí případy proškolení – PMTO Parental Management Training až po nejsložitější – individuální systemická terapie). Na to navazuje síť rezidenčních a ambulantních zařízení. Rezidenční zařízení jsou koncipována jako málo kapacitní, rodinného typu. Hostující organizace, Government Child Protection Agency, během diskuzí představila použí- vané nástroje a přístupy v práci.

Registrační číslo projektu: EHP-CZ04-BFB-1-016-2017