800 888 245

Odměna pěstouna aneb „dávky pěstounské péče“

Pokud uvažujete o tom, že přijmete dítě do náhradní rodinné péče, nevyhnete se asi ani úvahám o tom, jestli to finančně zvládnete. Kromě podpůrných služeb hrazených ze státního příspěvku poskytuje stát pěstounům i finanční podporu. Na tuto podporu mají právo jak pěstouni, tak osobně pečující poručníci. Osobně pečující poručník má obdobná práva jako pěstoun. Kromě toho je navíc zákonným zástupcem svěřeného dítěte, má proto širší práva vůči tomuto dítěti.

Finanční podpora slouží k zabezpečení dětí v pěstounské péči i jejich pěstounů a patří mezi dávky státní sociální podpory. Tvoří ji tyto položky:

  1. příspěvek na úhradu potřeb dítěte
  2. odměna pěstouna
  3. příspěvek při převzetí dítěte
  4. příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Dítěte v pěstounské péči se potom týká i příspěvek při ukončení pěstounské péče.

Odměna pěstouna

Výše odměny se řídí platnými předpisy a je závislá na počtu dětí v péči, a zda jde o osobu pečující (dlouhodobý pěstoun) či o osobu v evidenci (pěstoun na přechodnou dobu). Pokud je osoba pečující nebo osoba v evidenci rodičem nebo prarodičem otce nebo matky svěřeného dítěte, náleží jí odměna pěstouna vždy, pokud pečuje alespoň o 3 děti nebo o alespoň 1 dítě ve II., III. nebo IV. stupni závislosti. V ostatních případech (pečuje-li o 1 nebo 2 zdravé děti či děti v I. stupni závislosti), jí náleží odměna pěstouna pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na její sociální a majetkové poměry a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Pokud jsou pěstouny oba manželé, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich.

tab

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Pěstouni ani poručníci nemají vůči svěřenému dítěti vyživovací povinnost, proto mají právo spravovat příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči (do zletilosti). Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. Nárok je zachován i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující. Výše příspěvku na úhradu potřeb závisí na jeho věku a zdravotním stavu.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle věku a zdravotního stavu dítěte (stupně závislosti dítěte na pomoci jiné osoby) měsíčně v Kč

tab2

Příspěvek při převzetí dítěte

Příspěvek při převzetí dítěte Pěstoun, který převzal dítě do dlouhodobé pěstounské péče, má nárok na příspěvek při převzetí dítěte. Jeho výše závisí na věku dítěte v době přijetí do péče:

  • u dítěte do 6 let 8 000 Kč
  • u dítěte od 6 do 15 let 9 000 Kč
  • u dítěte od 15 do 18 let 10 000 Kč

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Pěstoun, který má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna, má nárok na příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Podmínkou dále je, že osoba pečující nesmí motorové vozidlo používat k výdělečné činnosti.

Pěstoun má právo na využití dalších sociálních dávek se systému státní sociální podpory či dávek pomoci v hmotné nouzi při splnění obecně platných podmínek.

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Nárok na tuto dávku má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Výše jednorázového příspěvku je 25 000 korun.

Pokud máte další dotazy týkající se podpory nebo dalších podmínek pěstounské péče, pošlete nám svou otázku prostřednictvím tohoto formuláře nebo zavolejte na bezplatnou tel. linku 800 888 245 (v provozu ve všední dny od 9.00 – 16.00 hod.).

Použité zdroje: